Socialist Republic of Vietnam – Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Drone pilot – unknown Video editing – Anton Garin Follow us Facebook …